STATUT STOWARZYSZENIA

 „Bieg Opolski”

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Bieg Opolski. W dalszej części Statutu zwane będzie Stowarzyszeniem.

§ 2

1.    Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku, gdy wymaga tego realizacja celów statutowych, Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami kraju, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.

2.    Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Opole.

 

§ 3

1.    Stowarzyszenie działa na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach tj. w oparciu o ustawę z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 20 poz. 104 ze zmianami), zwaną dalej ustawą, oraz na podstawie niniejszego statutu.

2.    Stowarzyszenie jako organizacja zarejestrowana posiada osobowość prawną.

 

§ 4

Stowarzyszenie jest dobrowolną, samorządną i trwałą organizacją opierającą swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

 

§ 5

Czas trwania Stowarzyszenia jest nieoznaczony.

 

II. CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§ 6

 

Celem Stowarzyszenia jest:

1.    organizacja imprez sportowych

2.    promocja aktywnego i czynnego trybu życia oraz promocja zdrowia.

3.    organizacja różnorodnych form wypoczynku i rekreacji

4.    wychowanie dzieci, młodzieży i dorosłych przez kulturę fizyczną, rekreację, sport i turystykę

5.    promocja idei olimpijskich

6.    pobudzanie i wspieranie społecznych inicjatyw lokalnych oraz udzielanie pomocy społecznej

7.    podejmowanie akcji społecznych

8.    współpraca pomiędzy miastami partnerskimi Opola w obszarze kultury, nauki i sportu oraz nawiązanie partnerstwa pomiędzy mieszkańcami zaprzyjaźnionych miast

9.    współpraca międzynarodowa i krzewienie idei tolerancji w obszarach kulturowych i społecznych

10.  organizowanie wyjazdów seminaryjnych oraz wymiany partnerskiej, a także poszerzanie kręgu zainteresowanych współpracą partnerską

11.  organizowanie, wspieranie i promowanie bezpośrednich spotkań mieszkańców z różnych środowisk społecznych i grup wiekowych

12.  promowanie walorów turystyczno-krajoznawczych oraz historycznych i kulturowych Opola, Opolszczyzny i Polski

13.  wspomaganie działań innych osób fizycznych i prawnych, których działalność pokrywa się z celami stowarzyszenia

14.  działalność edukacyjna i promocyjna w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,

15.  wymiana doświadczeń i współpraca ze stowarzyszeniami i fundacjami o podobnym profilu działającymi w Polsce i poza granicami kraju

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

a) opracowywanie różnorodnych programów dla celów rekreacyjnych, turystycznych, kulturalnych i sportowych,

b) organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych,

c) organizowanie form wypoczynku, zajęć sportowych oraz turystycznych dla rodzin, dzieci i młodzieży.

d) organizowanie akcji, koncertów, biegów masowych i innych form wspomagających finansowanie działalności statutowej,

 

§ 6a

Stowarzyszenie może prowadzić działalność pożytku publicznego na zasadach określonych ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie:

a)    nieodpłatnej działalności zapisanej w § 6 pkt a-d

b)    odpłatnej działalności zapisanej w § 6 pkt a-d

Zakres działalności odpłatnej i nieodpłatnej może się pokrywać.

 

 

III. CZŁONKOSTWO

§ 7

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

a) zwyczajnych

b) wspierających

c) honorowych

2. Członkiem zwyczajnym może zostać pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca obywatelstwo polskie, mająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie pozbawiona praw publicznych, która zadeklaruje poparcie celów Stowarzyszenia.

3. Przyjęcie w poczet członków następuje na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia
4. Od powyższej uchwały kandydat może odwołać się do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, w terminie 30 dni od otrzymania uchwały Zarządu.

 

§ 8

Członkowie zwyczajni mają prawo:
1. Wybierać i być wybierani do władz Stowarzyszenia
2. Uczestniczyć we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia.

 

§ 9

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
1. Przestrzegać statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.

2. Aktywnie uczestniczyć w działalności stowarzyszenia

3. Regularnie opłacać składki i inne świadczenia na rzecz Stowarzyszenia

 

§ 10

1. Wykreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje wskutek:
a) wystąpienia na piśmie zgłoszonego do Zarządu
b) śmierci członka Stowarzyszenia
c) wykluczenia przez Zarząd
d) za niepłacenie składek za co najmniej 6 miesięcy
e) z powodu utraty praw publicznych lub obywatelstwa polskiego
f) z powodu prowadzenia działalności szkodzącej Stowarzyszeniu
2. Od uchwały Zarządu w sprawie wykluczenia członek może się odwołać do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w terminie 30 dni od otrzymania uchwały.

3. Wykreślenie z listy członków Stowarzyszenia wykonywane jest przez Zarząd.

 

§ 11

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która za swą zgodą zostanie przyjęta do Stowarzyszenia przez Zarząd, za pomoc w realizacji jego celów statutowych.
2. Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie wysokości.

 

 

§ 12

1.Członkiem honorowym może zostać pełnoletnia osoba fizyczna, która swoją działalnością położyła szczególnie duże zasługi dla realizacji celów Stowarzyszenia.

2. Tytuł członka honorowego nadaje Zarząd Stowarzyszenia.

3. Członkowie honorowi mają prawo uczestniczyć w pracach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.

 

 

IV. WŁADZE I STRUKTURA ORGANIZACYJNA

§ 13

Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
2) Zarząd
3) Komisja Rewizyjna
Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 4 lata.

 

§ 14

1.    Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

2.    Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku, w terminie do 15 kwietnia za rok poprzedni.

3.    Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

4.    Obradami Walnego Zebrania kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący i sekretarz.

5.    Prezydium Walnego Zebrania wybierane jest w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością obecnych członków na czas trwania Walnego Zebrania spośród członków Stowarzyszenia, niewchodzących w skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

6.    Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania Członków.

7.    Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd Stowarzyszenia.

8.    O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd Stowarzyszenia powiadamia członków, co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

9.    Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia należy:

a) Uchwalanie zmian statutu

b) Powoływanie, odwoływanie i uzupełnianie składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej

c) Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia

d) Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi

e) Podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia

f) Wyznaczenie likwidatorów Stowarzyszenia

g) Ustalanie wysokości składek członkowskich oraz zasad wynagradzania członków zarządu za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją

h) Uchwalenie przeznaczenia środków Stowarzyszenia

i) Podejmowanie uchwał w innych sprawach, w których statut nie określa własności innych władz Stowarzyszenia.

10.  Wyboru Prezesa, członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zebranie Członków w osobnych głosowaniach tajnych.

11.  Uchwały Walnego Zebrania Członków w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia i rozwiązania Stowarzyszenia zapadają większością 2/3 głosów oddanych, przy obecności i co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.

12.  Uchwały Walnego Zebrania Członków w sprawie powołania, odwołania i uzupełnienia składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów oddanych w obecności, co najmniej połowy członków Stowarzyszenia w głosowaniu tajnym.

13.  W pozostałych sprawach niewymienionych w ust. 11 i 12 uchwały zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy członków Stowarzyszenia w głosowaniach jawnych.

14.  W razie braku quorum następne głosowanie w sprawach, o których mowa w ust. 11 i 12, odbywa się tego samego dnia po półgodzinnej przerwie bez względu na liczbę obecnych członków Stowarzyszenia.

 

§ 15

Organem wykonawczym Stowarzyszenia jest Zarząd.

§ 16

1. Zarząd składa się z: prezesa oraz członków Zarządu pełniących funkcje wiceprezesa i skarbnika.

2. Prezes kieruje pracą Zarządu.
3. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów przy 100 % obecności członków zarządu. W przypadku obecności 2 członków Zarządu, Zarząd może podejmować uchwały jedynie jednogłośnie (przez aklamację).

4. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją

 

§ 17

Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:

1) Kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia i reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz oraz opracowywanie jego planów działania

2) Przygotowywanie wniosków i projektów we wszystkich sprawach bieżących

3) Podejmowanie decyzji o przystąpieniu do współpracy z innymi organizacjami i instytucjami,

4) Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia i podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia nieruchomości oraz środków trwałych

5) Nabywanie w imieniu Stowarzyszenia praw i zaciąganie zobowiązań

6) Podejmowanie decyzji w sprawie pełnomocnictw

7) Zwoływanie (najpóźniej 1 miesiąc przed upływem końca kadencji władz Stowarzyszenia) i proponowanie porządku obrad Walnego Zebrania Członków

8) Zwoływanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia z własnej inicjatywy, na żądanie Komisji Rewizyjnej, na żądanie 50 % członków Stowarzyszenia oraz w przypadku powstania vacatu w składzie Zarządu Stowarzyszenia lub Komisji Rewizyjnej w trakcie trwania ich kadencji.

9) Podejmowanie uchwał o przyjęciu w poczet członków i ustaniu członkostwa.

 

Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym do zaciągania zobowiązań majątkowych, upoważniony jest jednoosobowo Prezes Stowarzyszenia lub współdziałających razem 2 członków Zarządu.

 

§ 18

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, których wybiera Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego.

3. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają większością głosów przy 100 % obecności członków Komisji. W przypadku obecności 2 członków Komisji, Komisja może podejmować uchwały jedynie jednogłośnie (przez aklamację).

4. Komisja Rewizyjna pełni funkcje kontrolne w stosunku do gospodarki i finansów Stowarzyszenia, ma prawo wglądu do wszystkich materiałów i dokumentów Stowarzyszenia.

5. Komisja Rewizyjna ma prawo występowania o udzielenie lub nie absolutorium dla ustępujących władz Stowarzyszenia.

6. Komisja Rewizyjna ma prawo żądać zwołania nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

7. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy ponadto rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia.

 

 

V. MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§ 19

1.    Majątek Stowarzyszenia tworzą:
a) ruchomości będące własnością Stowarzyszenia,
b) inne prawa majątkowe,
c) środki pieniężne.

2.    Majątek ten służy wyłącznie do realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.

 

§ 20

Majątek Stowarzyszenia powstaje z następujących źródeł:
a) składek członkowskich,
b) dotacji, darowizn, spadków i zapisów, ofiarności publicznej,
c) dochodów z organizowanych odpłatnie imprez sportowych,

d) dochodów z działań promocyjnych i reklam podczas organizowanych imprez sportowych,
e) dochodów z majątku Stowarzyszenia,

§ 21

1.  Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, z tym że cały dochód z tej działalności jest przeznaczony na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.

2.  Stowarzyszenie może tworzyć spółki i przystępować do już istniejących.

 

VI. PRZEPISY KOŃCOWE

 

§ 22

Niniejszy statut może być zmieniony lub zastąpiony nowym jedynie na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w trybie określonym w statucie.

 

§ 23

1. Stowarzyszenie może być rozwiązane jedynie na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

2. Likwidatorami są członkowie Zarządu Stowarzyszenia, jeżeli Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia nie wyznaczy innych likwidatorów.

3. Pozostały po likwidacji majątek Stowarzyszenia przeznacza się na rzecz instytucji charytatywnych.

  

Przyjęty Uchwałą Nr 6 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Bieg Opolski” z dnia 12 maja 2006 roku

zmieniony Uchwałą Nr 6 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Bieg Opolski” z dnia 17 listopada 2019 roku

 

Skip to content